Van: Jansen-van Lierop Tentenverhuur, gevestigd: Buchtdwarsstraat 14, 5571 CS Bergeijk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17093444.

Jansen-van Lierop is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren,  indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van materialen van Jansen-van Lierop te vrezen valt. In dit geval is Jansen-van Lierop niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de wederpartij de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

Art. 1  Uitvoering van de overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  Jansen-van Lierop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jansen-van Lierop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jansen-van Lierop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jansen-van Lierop zijn verstrekt, heeft Jansen-van Lierop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit geldt ook indien door de opdrachtgever helpers zijn toegezegd bij het opzetten of afbreken van een tent en deze niet of niet in voldoende mate aanwezig zijn. Jansen-van Lierop heeft dan het recht de overeengekomen huurprijs met 40% te verhogen.

Art. 2   Wijziging  van de overeenkomst

Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële consequenties hebben, zal Jansen-van Lierop de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. In afwijking van art. 2a. zal Jansen-van Lierop geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Art. 3   Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Jansen-van Lierop zijn toe te rekenen.  Hieronder zullen (indien er voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of  onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers,  andere derden waarvan Jansen-van Lierop afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.